0

Droga do koncesji i uruchomienia odkrywki

Poniższa lista zawiera większość wymaganych prawem procedur, przez które musi przejść kopalnia aby uruchomić odkrywkę węgla brunatnego. Przy wielu z tych postępowań odbywają się konsultacje społeczne, więc warto być na czasie z aktualnymi krokami kopalni. Wiele decyzji administracyjnych jest wydawanych lub opiniowanych przez wójta, więc warto też śledzić jego poczynania.
Lista na pewno nie jest kompletna. Niektóre punkty wymagają aktualizacji. Jeśli zauważysz czego brakuje (lub wykryjesz błędy), Twoje uwagi będą mile widziane.

ROZPOZNANIE ZŁOŻA I DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
1. Kopalnia składa do Ministerstwa Środowiska wniosek o koncesję na rozpoznanie złoża.
a. Do wniosku kopalnia musi załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą prowadzenia badań.
b. Wniosek musi być uzgodniony z wójtem przez MŚ.
2. Po otrzymaniu koncesji kopalnia zgłasza Wójtowi i Okręgowemu Urzędowi Górniczemu zamiar rozpoczęcia robót geologicznych (na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót).
3. Na zrobienie odwiertów lub wykonanie innych prac kopalnia musi mieć zgodę właściciela nieruchomości. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie.
4. Po wykonaniu badań w ciągu 6 miesięcy kopalnia składa do Ministerstwa Środowiska komplet dokumentacji geologicznej złoża.
5. W ministerstwie Główny Geolog Kraju zatwierdza dokumentację geologiczną (decyzja) i zostaje ona wprowadzona do krajowych baz danych geologicznych. Główny Geolog Kraju przesyła kopię decyzji do Wójta.
6. Od tego momentu Rada Gminy ma 2 lata na wprowadzenie granic złoża do Studium.
7. Dokumentacja geologiczna jest własnością Skarbu Państwa. Kopalnia, która wykonała dokumentację, ma darmową „licencję” na jej wykorzystanie przez 5 lat (w nowelizacji mają być 3 lata) od jej zatwierdzenia. Potem licencja wygasa i za użycie dokumentacji kopalnia musiałaby zapłacić Skarbowi Państwa.

KONCESJA NA WYDOBYCIE
8. Kopalnia ma 2 drogi do uzyskania koncesji na wydobycie: musi uzyskać Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub w Studium / planie miejscowym przeznaczenie gruntów musi zostać zmienione na wydobycie węgla metodą odkrywkową.
9. Ponadto kopalnia musi uzyskać: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzję środowiskową) i pozwolenie wodnoprawne.
10. Aby otrzymać decyzję środowiskową, kopalnia musi zrobić raport oddziaływania na środowisko.
a. Raport i projekt decyzji są uzgadniane z Ministrem Środowiska, RDOŚ, Państwowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewodą. Jeśli odkrywka może mieć wpływ na obszary Natura 2000, Wojewoda musi wystąpić o opinię Komisji Europejskiej. Bez pozytywnej opinii KE nie może być wydana decyzja środowiskowa.
11. Kopalnia występuje o koncesję na wydobycie węgla brunatnego do Ministerstwa Środowiska.
a. Wniosek o koncesję musi zawierać projekt zagospodarowania złoża.
b. Wniosek o koncesję musi zostać zaopiniowany przez Wójta, przy czym za pozytywną opinię uważa się uwzględnienie odkrywki w części tekstowej i graficznej Studium lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

URUCHOMIENIE ODKRYWKI
12. Po uzyskaniu koncesji kopalnia musi wykupić nieruchomości lub uruchomić procedurę wywłaszczenia (prowadzoną przez Starostę). Nie ma obowiązku wykupu wszystkiego na raz, tylko przed samym wejściem na nieruchomość.
13. Grunty rolne musza zostać odrolnione, a leśne odlesione.
14. Musi zostać sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego (uchwała Rady Gminy)
15. Kopalnia przygotowuje Plan ruchu zakładu górniczego i składa go do Okręgowego Urzędu Górniczego. Plan ruchu zakładu górniczego jest opiniowany przez Wójta.
16. Odwodnienie odkrywki, budowa linii energetycznych, budowa dróg, budowa obiektów budowlanych, przebudowa sieci wodociągowych wymagają uzyskania decyzji i pozwoleń niezależnie od samego wydobycia węgla.
a. Aby uruchomić odwodnienie kopalnia musi uzyskać decyzję środowiskową (Wójt), decyzję lokalizacyjną (Wojewoda), sporządzić dokumentację hydrogeologiczną (wymaga zatwierdzenia przez MŚ), uzyskać pozwolenie wodnoprawne (Wojewoda).
b. Budowa linii energetycznych, dróg, obiektów budowlanych, przebudowa sieci wodociągowych – kopalnia musi uzyskać decyzje środowiskowe (Wójt), decyzje lokalizacyjne (Wojewoda), uzyskać prawo do gruntów (wykup lub wywłaszczenie – Starosta) i uzyskać pozwolenie budowlane (Starosta).
17. Po uzyskaniu wszystkich zgód i uprawnień kopalnia zgłasza Wójtowi i Okręgowemu Urzędowi Górniczemu zamiar rozpoczęcia robót geologicznych (na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót). 2 tygodnie po zgłoszeniu może rozpocząć działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *