0

Dęby Szlacheckie – Co z tą odkrywką?

W tym artykule do czerwca 2015 wrzucałam informacje o aktualnej sytuacji w gminach Babiak i Koło oraz procedurach odkrywkowych, które KWB Konin już przeszła i zakończyła aby uruchomić u nas kopalnię. KLIKNIJ ŻEBY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ!

27 czerwca 2015
Referendum 21 czerwca – SUKCES! Ponad 91% głosów przeciw kopalni, przy frekwencji 42,94%!
Referendum jest ważne i wiążące dla władz Gminy Babiak. Teraz czekamy na efekty – oczywiście nie czekamy bezczynnie ;P

23 luty 2015 – jest informacja z Ministerstwa Środowiska!
Pismo załączone jako obrazek.

Co wynika z tego pisma?

14 stycznia 2015 KWB Konin złożyła do MŚ dokumentację geologiczną, a konkretnie – „Dodatek 1 do dokumentacji” dla złóż: Dęby Szlacheckie i Izbica Kujawska (2 osobne złoża, 2 osobne dokumentacje).
– „Dodatki” nie są jeszcze zatwierdzone, toczy się postępowanie administracyjne. Do czasu gdy się skończy, niczego więcej się nie dowiemy.
– Olbrzymie „placek” na aktualizowanej comiesięcznie mapie MŚ to granice terenu objętego koncesją, a nie granice złoża! To dobrze – bo nie wszędzie na tym obszarze jest węgiel.
– Termin 6 miesięcy na wyprodukowanie dokumentacji geologicznej nie dotyczy naszego przypadku, więc kopalnia mogła złożyć dokumenty wtedy, kiedy miała życzenie. Stosowne poprawki znajdą się niedługo w artykułach, w których z uporem maniaka wstawiałam ten termin:)

Podstawowy wniosek z pisma MŚ jest taki, że dokumentacja nie jest jeszcze zatwierdzona, a więc jeszcze nie biegnie termin 2 lat na zmianę Studium i nie ma podstaw, żeby to studium zmieniać.
Kolejny wniosek – nie wiemy, na które złoża kopalnia ostatecznie złoży wniosek o koncesję i nie wiemy, gdzie te złoża dokładnie leżą. Ale można się domyślać, że KWB ruszy oba złoża i że zarys planowanej dziury w ziemi jest przedstawiony na Mapie Życzeń i Pragnień na stronie BIP UG Babiak. Pytanie, co kopalnia zrobi potem – czy pójdzie na północ od torów kolejowych, przez jeziora, do złoża Mąkoszyn-Grochowiska? Czy też zadowoli się „ochłapem” leżącym na południe od torów?

Luty 2015 – wciąż brak informacji o aktualnych granicach złoża i odkrywki!

W sieci wciąż brak informacji o tym, czy jest nowa dokumentacja geologiczna dla naszego złoża, czy nie.

Wyjaśnienie: nowa dokumentacja geologiczna ma określać nowe, docelowe granice odkrywki. KWB Konin robiła badania prze kilka lat od 2009 do 2013r. Z końcem 2013r wygasła im koncesja na badania i mieli obowiązek w ciągu 6 miesięcy przygotować raport, wraz z kompletem dokumentacji geologicznej i przekazać do Ministerstwa Środowiska do zatwierdzenia. Do tej pory dokumentacja nie jest zatwierdzona, nie wiadomo czy w ogóle jest gotowa.

Tymczasem w sprawozdaniach finansowych spółki ZE PAK pojawiły się informacje, jakoby KWB Konin zaczęła już negocjować z Ministerstwem warunki eksploatacji złoża. Jakoś to wszystko wygląda nie po kolei…

W związku z tym 9 lutego wysłałam kolejną, tym razem bardzo szczegółową, przypominajkę do Ministerstwa. Oto ona:

Szanowni Państwo,

Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwracam się z prośbą o informację o obecnym stanie rozliczenia koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie (nr koncesji 65/2009/p) i przygotowania dokumentacji geologicznej, jak również o faktycznym zasięgu złóż węgla brunatnego Dęby Szlacheckie i Izbica Kujawska, zgodnie ze szczegółowymi pytaniami poniżej.

Przedsiębiorca był zobowiązany złożyć dokumentację geologiczną w terminie do 6 miesięcy od wygaśnięcia koncesji. Koncesja wygasła z końcem roku 2013, a więc upłynęło już ponad pół roku od terminu na złożenie dokumentacji geologicznej.

W raporcie kwartalnym spółki ZE PAK (która jest właścicielem koncesjonariusza – KWB Konin) za III kwartał 2014r znajdują się następujące informację:

„Złoże węgla brunatnego Dęby Szlacheckie
Etap dokumentowania złoża
– Opracowano „Dodatek nr 1” do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” w kat. C1. Obecnie w poprawie.
– Opracowano „Wycenę wartości informacji geologicznej w granicach obecnego dokumentowania złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie”. We wrześniu 2014 złożono do Ministra Środowiska wniosek o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem – oczekiwanie na umowę.
– Zlecono opracowanie „Dodatku Nr 1” do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Izbica Kujawska”, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze konieczne jest rozliczenie zasobów, których część została włączona do zasobów złoża Dęby Szlacheckie” (
http://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-okresowe/687-rozszerzony-skons…)

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca prawdopodobnie złożył dokumentację geologiczną lub jej część, ale zawierała ona uchybienia i została skierowana do poprawy. Co więcej, we wrześniu 2014r odbywała się korespondencja między przedsiębiorcą a Ministerstwem Środowiska w związku z ustaleniem warunków eksploatacji złoża, a więc prace i ustalenia w tym zakresie są najprawdopodobniej zaawansowane. Ponadto z informacji w raporcie ZE PAK wynika, że koncesja obejmowała również część złoża Izbica Kujawska – lub że przedsiębiorca planuje objąć eksploatacją więcej niż jedno złoże w ramach jednej inwestycji.

Można zauważyć, że granice złóż Dęby Szlacheckie i Izbica Kujawska przedstawiane na mapach generowanych comiesięcznie i zamieszczanych na stronie Ministerstwa (http://www.mos.gov.pl/kategoria/260_mapy/) nie są tożsame z granicami złóż wynikającymi z informacji geologicznej dostępnej w serwisach PIG-PIB (m.in. Midas, CBDG i in.), tj. zasięg złóż na mapach MŚ jest zdecydowanie większy. Budzi to niepokój mieszkańców – w tym mój, ponieważ przypuszczamy, że granice na mapach MŚ są zgodne z nową dokumentacją, która jeszcze nie jest publicznie dostępna – a co za tym idzie, planowana eksploatacja węgla obejmie znacznie większy obszar niż do tej pory sądzono.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udostępnienie informacji w poniższym zakresie:
– czy i kiedy dokumentacja geologiczna wykonana na podstawie koncesji 65/2009/p została zatwierdzona przez właściwy urząd lub czy toczy się postępowanie w tej sprawie,
– czy zostały w tej sprawie wydane jakiekolwiek decyzje administracyjne – jeśli tak, proszę o ich udostępnienie,
– czy ww. dokumentacja geologiczna została zamieszczona na publicznie dostępnych portalach (np. MIDAS) – a jeśli tak, to których i pod jakim numerem / sygnaturą / oznaczeniem,
– proszę o udostępnienie mapy lub innej informacji o faktycznych granicach złoża objętych ww. koncesją, wraz z podaniem nazw i numerów złóż, oraz o faktycznym zasięgu granic złóż Dęby Szlacheckie i Izbica Kujawska zgodnie z dokumentacją geologiczną wykonaną / uzupełnioną w 2014 roku.
– proszę o informację o pochodzeniu granic złóż Dęby Szlacheckie i Izbica Kujawska na mapach zamieszczanych na stronie MŚ (
http://www.mos.gov.pl/kategoria/260_mapy/).

Ze względu na fakt, że dostęp do jakichkolwiek informacji związanych z planowanym wydobyciem węgla brunatnego z ww. złóż jest bardzo utrudniony, co drastycznie ogranicza możliwość realnego wpływu lokalnej ludności na decyzje podejmowane przez poszczególne urzędy, zwracam się z prośbą o pilne udostępnienie możliwie najpełniejszych informacji w ww. zakresie.

Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji drogą e-mailową, a jeśli byłoby to niemożliwe, bardzo proszę o pilny kontakt w celu ustalenia innego sposobu udostępnienia informacji.

Z poważaniem
Katarzyna Czupryniak

Po kilku telefonach i mailach do MŚ, 19 utego otrzymałam taką odpowiedź:

Szanowna Pani

Uprzejmie informuję, że Pani wniosek o udostępnienie informacji o środowisku dot. koncesji nr 65/2009/p wpłynął i obecnie pracujemy nad przygotowaniem wnioskowanych danych. Jednocześnie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.).

Z poważaniem
…..
główny specjalista
Departament Ochrony Środowiska
Ministerstwo Środowiska

  1. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
    tel. (+48 22) 36 92 214, fax: (+48 22) 36 92 473

Co to oznacza? Że coś się dzieje, bo jest co przygotowywać (lub nad czym myśleć).

Wiadomość z ostatniej chwili – Kopalnia Konin wciąż nie złożyła do Ministerstwa Środowiska dokumentacji złoża Dęby Szlacheckie!

Mieli na to pół roku, czyli termin na złożenie papierów minął 30.06.2014. A więc mapy zagospodarowania złoża, które gmina Babiak i gmina Koło umieściły na swoich stronach www, są oparte na NICZYM. Nie ma nowych granic złoża (nowszych niż z 2009r) i nie wiemy, gdzie będzie granica odkrywki.

Treść maili:

Pytanie do MŚ z dnia 30.08.2014
W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 23.05.2013 uprzejmie proszę o informację na dzień dzisiejszy, czy dokumentacja geologiczna złoża Dęby Szlacheckie, sporządzona na podstawie koncesji 65/2009/p, została już zatwierdzona lub czy toczy się postępowanie w tej sprawie?

Odpowiedź MŚ z 12.09.2014
W odpowiedzi na poniższe zapytanie, uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Środowiska nie wpłynął żaden wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *